logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Konkurs na małe projekty badawcze dla doktorantów (MPBD) studiów doktoranckich Wydziału Chemii i Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dyscyplinie nauk chemicznych

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na małe projekty badawcze dla doktorantów studiów doktoranckich Wydziału Chemii i Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dyscyplinie nauk chemicznych. W ramach konkursu zostaną przyznane trzy granty w kwocie do 5000 zł. Celem konkursu jest wsparcie finansowe badań naukowych w zakresie nauk chemicznych realizowanych przez doktorantów studiów doktoranckich Wydziału Chemii i Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dyscyplinie nauk chemicznych oraz młodych naukowców bez stopnia doktora rozpoczynających karierę naukową na Wydziale Chemii UwB.

 

Regulamin

Konkursu na grant badawczy dla doktorantów studiów doktoranckich Wydziału Chemii Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dyscyplinie nauk chemicznych oraz młodych naukowców bez stopnia doktora rozpoczynających karierę naukową na Wydziale Chemii UwB.

 

§ 1

Zasady ogólne

 1. Projekty badawcze dla młodych naukowców są finansowane z części subwencji MEiN pozostającej do dyspozycji dziekana Wydziału Chemii. Rozdział środków odbywa się w trybie konkursowym.
 2. Dziekan Wydziału powołuje Komisję ds. Badań Naukowych Młodych Pracowników (zwaną dalej Komisją) złożoną z 5 samodzielnych pracowników naukowych i 2 przedstawicieli doktorantów pełniących rolę obserwatorów oraz wskazuje jej przewodniczącego. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie konkursu, kwalifikacja wniosków do finansowania oraz przyjęcie raportów z realizacji projektów.
 3. Granty badawcze mogą być przeznaczone w szczególności na:
 1. drobny sprzęt laboratoryjny i odczynniki
 2. usługi obce
 3. wyjazdy krajowe i zagraniczne w tym kongresy, kwerendy i staże naukowe

 

§ 2

Zasady konkursu na projekty badawcze dla doktorantów studiów doktoranckich Wydziału Chemii i Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dyscyplinie nauk chemicznych oraz młodych naukowców bez stopnia doktora rozpoczynających karierę naukową na Wydziale Chemii UwB

 

 1. O sfinansowanie rocznego projektu badawczego mogą się ubiegać doktoranci studiów doktoranckich Wydziału Chemii i Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dyscyplinie nauk chemicznych oraz młodzi naukowcy bez stopnia doktora rozpoczynający karierę naukową na Wydziale Chemii UwB.
 2. O sfinansowanie rocznego projektu nie mogą się ubiegać studenci IV roku Studiów Doktoranckich, którzy powtarzają ten rok studiów (korzystają z przedłużenia studiów doktoranckich).
 3. Projekty mogą być indywidualne lub wspólne z innymi osobami spełniającymi kryteria określone w § 2 pkt. 1. W takim przypadku konieczne jest wskazanie we wniosku kierownika projektu badawczego. Kierownik projektu odpowiada za merytoryczną i finansową realizację projektu oraz za sporządzenie raportu.
 4. Projekty finansowane z innych źródeł nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie MPBD.
 5. Doktorant może być kierownikiem tylko jednego projektu finansowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez dziekana Wydziału.
 6. Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego (indywidualnego lub zespołowego) należy składać w wersji papierowej w 5 egzemplarzach w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego danego roku akademickiego.
 7. Komisja, w terminie dwóch tygodni od upływu terminu składania wniosków, dokonuje oceny merytorycznej oraz zasadności kosztorysów projektów. Każdy projekt jest oceniany przez samodzielnych członków Komisji, którzy następnie wspólnie ustalają końcową punktację. Na tej podstawie opracowywany jest ranking projektów. Finansowanie uzyskają projekty zajmujące najwyższe pozycje w rankingu.
 8. Dokonując oceny wniosku, Komisja kieruje się oceną:
  1. oryginalności projektu badawczego
  2. znaczenia projektu badawczego dla- dyscypliny nauk chemicznych
  3. znaczenia planowanych wydatków dla projektowanych badań i ich uzasadnienia
  4. możliwości wykonania planowanych badań przez wnioskodawcę
 9. Każdy z członków komisji, dokonuje oceny wniosków w skali punktowej od 1-10 w odniesieniu do każdego z kryteriów określonych w ust. 8. Suma punktów decyduje o miejscu wniosku na liście rankingowej wniosków.
 10. Lista rankingowa będzie dostępna do wglądu w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, zaś na stronie Wydziału Chemii zamieszczona zostanie lista beneficjentów konkursu (zakładka Doktoranci).
 11. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, do oceny wniosków i/lub sprawozdań mogą być powoływani eksperci spoza Komisji lub spoza Wydziału Chemii.
 12. Wnioski o uzyskanie grantu składa się w terminie do 28 lutego 2022.

            Wniosek konkursowy powinien zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko wnioskodawcy

b) czas realizacji projektu badawczego

c) merytoryczny opis projektu badawczego ze wskazaniem jego oryginalności i znaczenia dla rozwoju dyscypliny nauk chemicznych (maksymalnie 5 stron A4)

d) cel i sposób wydatkowania środków uzyskanych z grantu wraz z kosztorysem

e) uzasadnienie planowanych wydatków w powiązaniu z celem naukowym projektu badawczego

f) zobowiązanie do terminowej realizacji projektu badawczego

g) zobowiązanie do złożenia sprawozdań z realizacji grantu badawczego

 

 

Harmonogram działań organizacyjnych dla realizacji konkursu

Działania organizacyjne w ramach konkursu

Okres realizacji

Ogłoszenie konkursu i powołanie przez dziekana komisji konkursowej

15 stycznia 2022

Przyjmowanie wniosków

do 28 lutego 2022

Rozpatrywanie wniosków i ogłoszenie listy rankingowej

do 7 dni od daty końcowej przyjmowania wniosków

Odwołania

do 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej

Ogłoszenie listy beneficjentów

do 5 dni od posiedzenia komisji

Realizacja projektów wyłonionych w konkursie

od daty otrzymania finansowania do końca grudnia 2022

Złożenie raportów i rozliczenie projektów

do 15 stycznia 2023

Raport komisji z oceny merytorycznej zrealizowanych projektów

do 31 stycznia 2023

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona