logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pierwszy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia potrwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

 

 Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty, zwane „wnioskodawcami”:

1) uczelnie,

2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU PN. „PERŁY NAUKI”

3) instytuty badawcze,

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) Centrum Łukasiewicz,

6) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

7) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

– dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Wnioskodawca wskazuje osobę odpowiedzialną za realizację projektu, zwaną „kierownikiem projektu”.

Kierownikiem projektu może być:

1) absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu;

2) student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył:

a) trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,

b) czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

– i kontynuuje kształcenie na tych studiach;

3) posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu.

W przypadku pierwszego naboru wniosków w ramach programu kierownikiem projektu może być także:

1) absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r.,

2) student jednolitych studiów magisterskich, który w 2020 r. ukończył:

a) trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,

b) czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

– i kontynuuje kształcenie na tych studiach,

3) posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w 2020 r.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

  • Koszty pośrednie: 10% kosztów bezpośrednich

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji – adres e-mail: perlynauki@mein.gov.pl.

Więcej informacji o programie „Perły nauki” –  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona