logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniu 14 czerwca 2019 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się Ogólnopolska Konferencja „ŚRODOWISKO–NAUKA-ODPOWIEDZIALNOŚĆ”. Organizatorami Konferencji byli Instytut Chemii UwB, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych. Partnerami Konferencji byli: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Patronat honorowy Konferencji udzielili: Ministerstwo Środowiska, Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Patronatem medialnym i opieką medialną przedsięwzięcie objęło: Polskie Radio Białystok oraz TVP3.

Konferencja obejmowała 3 sesje tematyczne, w trakcie których 13 ekspertów przedstawiło referaty problemowe poświęcone stanowi środowiska naturalnego, problemom gospodarki odpadami oraz uwarunkowaniom Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W trakcie konferencji przeprowadzono dwa panele dyskusyjne z udziałem 10 ekspertów: naukowców, samorządowców oraz  . przedsiębiorców. Sesja pierwsza została poświęcona 100-leciu istnienia Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gościem honorowym była Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. dr hab. Izabela Nowak.

W obradach udział wzięło 174 uczestników (w tym 37 % stanowili samorządowcy, 36% przedstawiciele nauki, 21% przedstawiciele przedsiębiorców, 6% inni zainteresowani).

Tematem przewodnim Konferencji była gospodarka odpadami oraz zadania związane z „Gospodarką Obiegu Zamkniętego. Zrealizowano następujące cele: Przedstawiono diagnozy oraz kluczowych problemów dotyczących kondycji środowiska na świecie, w Polsce i w województwie podlaskim; Zaprezentowano najnowsze rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami w miastach, gminach i przedsiębiorstwach; Zaprezentowano możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć w sferze gospodarki odpadami, przedsięwzięć w sferze OZE oraz monitoringu środowiska. Przedstawiono potrzeby  jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań służących poprawie stanu i monitoringu środowiska; Przedstawiono najlepsze przykłady działań proekologicznych jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw służących ochronie i monitoringowi środowiska; Wzmocniono relacje instytucji badawczych z partnerami samorządowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną i monitoringiem środowiska, Unikalne, ogólnopolskie wydarzenie poświęcone ochronie środowiska, może być za kilka lat referencyjnym brandem województwa podlaskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku; Wzmocniono dialog międzysektorowy o kondycji środowiska naturalnego.

Zaangażowanie w konferencję pana Marka Olbrysia, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, członków kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Komitetu UNESCO oraz reprezentantów czołowych uczelni Białegostoku jest dowodem, że takie konferencje mają znaczący wpływ na współpracę międzysektorową oraz na realizacje wspólnych projektów badawczych służących realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Na szczególne podkreślenie zasługuje merytoryczna i bardzo wyważona dyskusja wokół bardzo trudnych kwestii związanych z gospodarką odpadami, w której głos zabrali eksperci reprezentujący różne stanowiska.

Jesteśmy przekonani, że Ogólnopolska Konferencja „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność” tworzy dobre pole do wymiany poglądów i opinii reprezentantów środowisk uczestniczących w konferencji.

Serdecznie zapraszamy na kolejna edycję Konferencji, która jest planowana na czerwiec 2020 roku.

 

 

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji

„ŚRODOWISKO–NAUKA-ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona