logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dokumenty należy dostarczyć w białej, wiązanej papierowej teczce formatu A4
podpisanej imieniem, nazwiskiem oraz kierunkiem wybranych studiów.

 

1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
 1. ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji
 2. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi]
 3. poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):

- kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia

- kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów
 2. deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK)
 3. do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata
 4. pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią
 5. zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu (z oryginałem do wglądu)

 

 

2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
 1. ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji
 2. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi]
 3. poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):

- kopię świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia

- kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów
 2. deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) - dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów
 3. do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata
 4. pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią
 5. zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich
 6. okazać ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski
 7. w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie Uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku,

  Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:
  zezwolenie na pobyt stały,
  Kartę Polaka,
  świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,
  dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

 

 1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):
  a)    polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub
  b)    Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub
  c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub
  d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro

 

W przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złożą oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

 

Uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów powinno być dokonane przez:
osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona