logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku otwiera konkurs na najlepszego absolwenta studiów II stopnia na kierunku chemia w roku 2018.

 

Organizatorem Konkursu jest Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, a Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma „SHIM-POL A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
oraz National Geographic Polska i Prószyński Media sp. z o.o.

Konkurs trwa od dnia 10 lipca do dnia 20 lipca 2018 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 lipca 2018 roku.

W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I i II miejsca.

Pierwsze miejsce stanowi nagroda finansowa w wysokości 1000 zł fundowana przez firmę „SHIM-POL A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, drugie miejsce nagroda rzeczowa w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika National Geographic i Traveler fundowana przez National Geographic Polska oraz roczna prenumerata Wiedzy i Życia oraz Świata Nauki fundowana przez Prószyński Media sp. z o.o.

 Obie nagrody zostaną wręczone laureatom na inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Biologiczno-Chemicznym.

 O nagrodę mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci ostatniego roku studiów II stopnia kierunku chemia, na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, którzy ukończyli studia w danej edycji konkursu oraz:

  1. osiągnęli średnią ocen z toku studiów II stopnia nie niższą niż 4,50 (obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku) oraz uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre,
  2. nie powtarzali roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiegają się o przyznanie nagrody i nie mieli wpisu warunkowego na wyżej wymieniony rok studiów,
  3. spełniają dodatkowo co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
  • posiadają osiągnięcia naukowe,
  • aktywnie uczestniczyli w działalności uczelnianej,
  • aktywnie uczestniczyli w działalności pozauczelnianej,
  1. przesłali wypełnione według wzoru zgłoszenie wraz z podpisanym oświadczeniem (Załącznik 1 do Regulaminu) na adres mailowy: nauka.wbch@uwb.edu.pl oraz złożyli jeden egzemplarz zgłoszenia w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Załącznik 1 stanowi integralną część Regulaminu.

 Regulamin Konkursu oraz Załącznik 1 są dostępne na stronie Instytutu Biologii oraz Wydziału Biologiczno-Chemicznego (zakładka – Aktualności). Szczegółowych informacji udziela: prodziekan ds. naukowych dr hab. Ada Wróblewska, tel. 85 738 84 29, 85 745 71 26.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona