logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Chemii

Uniwersytetu w Białymstoku

ogłasza

KONKURS

na stanowisko

PROFESORA UCZELNI

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

W KATEDRZE CHEMII FIZYCZNEJ

Zakład Chemii Strukturalnej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Wymagania:

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w: dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych dyscyplina nauki chemiczne (biochemia, biotechnologia) lub nauki biologiczne (biochemia, biotechnologia); lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki farmaceutyczne) przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 89 ust. 7 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku dostępnego w BIP UwB.

2. Posiadanie znaczącego dorobku naukowego obejmującego zagadnienia z zakresu biochemii, chemii medycznej lub chemii biologicznej.

3. Preferowana znajomość technik biologii molekularnej, metod spektroskopowych (IR, Ramana, NMR, MS), nadprodukcji białek, dyfrakcji rentgenowskiej;

4. Realizacja projektów badawczych lub czynny udział w projektach.

5. Predyspozycje i doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

6. Dobra znajomość języka angielskiego.

7. Umiejętność pracy zespołowej.

8. Doświadczenie we współpracy naukowej.

9. Umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum krajowym i międzynarodowym.

10. Odbyte staże zagraniczne.

11. Samodzielność w pracy badawczej i chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

12. W przypadku obcokrajowców wymagana jest nostryfikacja dyplomu przez NAWA lub informacja o wszczęciu procedury nostryfikacyjnej.

13. Deklaracja, że Wydział Chemii UwB będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu w Białymstoku;

• życiorys (CV);

• kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;

•  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

• wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

• wykaz publikacji naukowych;

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

• oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

• oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

• oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy;

• zobowiązanie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Dokumenty należy przesłać na adres (wersja papierowa): Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii, ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok lub (wersja elektroniczna) chemia.dziekan@uwb.edu.pl do dnia 29.04.2022 r.

 

O dacie wpływu decyduje data złożenia dokumentów w wyżej wskazanym miejscu.

 

Inne informacje:

  • oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane;
  • Uniwersytet zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami;
  • konkurs może również zostać odwołany bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@uwb.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na wskazane w ogłoszeniu o konkursie stanowisko nauczyciela akademickiego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania bądź cofnięcie zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji.

6. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo ich sprostowania i usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi na organu  nadzoru, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

Białystok, 15.02.2022 r.

 

Dziekan Wydziału Chemii

Prof. dr hab. Joanna Karpińska

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona