logo_smalluwb_img_mobileszukaj

 

 Nazwa jednostki: Wydział Chemii Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant

Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Ocena wybranych roślin pływających jako efektywnych i proekologicznych czynników w oczyszczaniu wód i ścieków za związków endokrynnie czynnych – badanie kinetyki i mechanizmu biodegradacji”, przygotowaniu raportów i sprawozdań oraz prezentacji uzyskanych wyników podczas konferencji naukowych. Badania dotyczyć będą m.in., oznaczanie parametrów fizykochemicznych próbek wód i ścieków, prowadzenie eksperymentów fitoremediacji i fotodegradacji, analiza GC i identyfikacja oraz oznaczanie badanych związków i ich metabolitów, interpretacja wyników, udział w przygotowaniu publikacji. Podczas prowadzenia badań wykorzystywane będą m.in. techniki chromatograficzne.

Wymagania:

1. ukończone studia wyższe na kierunku chemia, ochrona środowiska lub biotechnologia lub studiowanie na ostatnim roku studiów magisterskich kierunku chemia, ochrona środowiska lub biotechnologia;

2. silna motywacja do pracy naukowej oraz otwarty umysł, gotowość do prowadzenia badań naukowych, umiejętność pracy w zespole;

3. chęć podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;

4. dodatkowo punktowane będą osiągnięcia naukowe oraz wyróżnienia przyznane z racji prowadzenia badań naukowych, stypendia i nagrody, udział w warsztatach i szkoleniach naukowych, udział w projektach, pracach studenckiego koła naukowego i inna działalność na rzecz społeczności;

5. preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie w pracy z technikami chromatograficznymi i różnymi technikami przygotowania próbek do analizy;

6. chęć przygotowania wartościowej rozprawy doktorskiej;

7. znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej (przygotowywania raportów, publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych).

Typ konkursu NCN: OPUS 17

Termin składania ofert: 16 marca 2020, 12:00

Forma składania ofert: w formie elektronicznej

Warunki zatrudnienia: Osoba zatrudniona będzie uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie chemii na UwB, a temat rozprawy doktorskiej będzie powiązany z tematyką projektu. W projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w kwocie 2000 zł wypłacane maksymalnie przez okres 36 miesięcy.

Preferowany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2020 r.

 

Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

 

Lista wymaganych dokumentów:

- kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

- życiorys;

- informacja o średniej ocen ze studiów oraz dotychczasowych osiągnięciach naukowych;

- list motywacyjny;

- zaświadczenie o statusie doktoranta lub informacja o pozytywnym zakończeniu rekrutacji na studia doktoranckie, jeżeli kandydat jest uczestnikiem studiów doktoranckich.

 

Kandydatów prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Informujemy, że: administratorem zebranych danych osobowych jest UwB. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane dalej do kraju trzeciego. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.” Dokumenty w wersji elektronicznej (pliki pdf) należy przesłać do dnia 16 marca 2020 r. na adres e-mail: joasia@uwb.edu.pl (prof. dr hab. Joanna Karpińska) z dopiskiem – rekrutacja doktoranta

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (o formie, miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Termin ogłoszenia wyników: 20 marca 2020 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona