logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Składanie wniosków Upowszechnianie i Promocja Działalności Naukowej (UiPDN)

Kryteria przyjęte przez Komisję ds. upowszechniania i promocji działalności naukowej (UiPDN) dotyczące oceny wniosków oraz przyznawania środków finansowych na zadania z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej

Informacje dotyczące trybu składania wniosków oraz założeń przyjętych przy ich rozpatrywaniu przez Komisję ds. upowszechniania i promocji działalności naukowej

Składanie wniosków

1. Wnioski o finansowanie zadań dotyczących upowszechniania i promocji działalności naukowej (UiPDN) mogą być składane w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, którego dotyczy planowane do realizacji zadanie. Dopuszcza się możliwość składania wniosków w ciągu roku budżetowego, z zastrzeżeniem że wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie przez właściwego wiceprezesa PAN w zależności od dostępności środków finansowych.
2. Do rozpatrzenia będą kierowane wyłącznie wnioski kompletne, złożone w wersji papierowej i elektronicznej w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki. Wnioski niekompletne będą zwracane wnioskodawcy.
3. Wnioski mogą być składane przez:

a. struktury korporacyjne

  • komitety naukowe i problemowe - za pośrednictwem właściwego merytorycznie wydziału PAN;
  • komitety problemowe przy Prezydium PAN;
  • wydziały PAN;
  • oddziały PAN;
  • Akademię Młodych Uczonych;

b. jednostki PAN nieposiadające osobowości prawnej

  • pomocnicze jednostki naukowe;
  • placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej;
  • jednostki organizacyjne Akademii;
  • komórki organizacyjne Kancelarii Akademii.

4. Właściwy Wiceprezes PAN, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. upowszechniania i promocji działalności naukowej (pkt 3 lit. a i c), podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu UiPDN. W razie przyznania ww. środków określa również wysokość kwoty dofinansowania.
5. W przypadku jednostek PAN nieposiadających osobowości prawnej Właściwy Wiceprezes PAN, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. upowszechniania i promocji działalności naukowej (pkt 3 lit. b), przekazuje rekomendacje bądź informuje o negatywnej opinii Komisji odnośnie do złożonych wniosków.
6. Jednostki, które otrzymały ww. środki finansowe są zobowiązane do:
a. wykonania zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem;
b. prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami wykorzystania środków;
c. wyboru wykonawcy zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych;
d. składania raportów merytorycznych i finansowych z realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Uwaga:
Koszty, jakie można pokryć ze środków finansowych na upowszechnianie i promocję działalności naukowej, zostały uwzględnione w formularzach wniosków szczegółowych - w części finansowej Zestawienie planowanych kosztów. Z uwagi na specyfikę niektórych zadań dopuszcza się inne koszty realizacji zadań niż wymienione w formularzach wniosków szczegółowych. Jednakże w takich przypadkach koszty muszą być zatwierdzane osobno dla każdego wniosku.
7. Założenia ogólne dotyczące wniosków:
a. wnioskodawcą jest jednostka Akademii;
b. dofinansowane będą jedynie te zadania, w których realizacji jednostka Akademii uczestniczy bezpośrednio;
c. w przypadku realizacji zadania przez kilka pomiotów oczekuje się, iż współorganizatorzy wniosą adekwatny wkład finansowy;
d. przy ocenianiu wniosków brane będzie pod uwagę uzyskanie dofinansowania także z innych źródeł (np. środki unijne, sponsorzy).

Informacje dodatkowe

1.    Formularze z wnioskami znajdują się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.
2.    Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki, tel. (22) 182 66 08, 182 66 04, e-mail: dun@pan.pl

Informacje dotyczące wypełniania wniosków

1.    Informacja ogólna:
a.    Wnioski powinny zawierać szczegółowe informacje odnośnie jednostki wnioskującej o finansowanie/dofinansowanie zadania (w szczególności należy podać imię i nazwisko oraz wszelkie kontakty do osoby/osób, która rzeczywiście zajmuje się/zajmują się realizacją zadania i posiada wszelkie informacje na ten temat);
b.    w punkcie: Planowany termin realizacji zdania należy podać pełną datę rozpoczęcia i zakończenia zadania (tzn. dzień - miesiąc - rok).
2.    Informacje merytoryczne:
a.    w przypadku wspólnej realizacji zadania przez kilka podmiotów wniosek powinien zawierać dodatkowe informacje odnośnie podziału prac między podmiotami realizującymi zadanie, proszę o wpisanie powyższych informacji
w części merytorycznej wniosku w punkcie: Inne informacje uznane za ważne dla wniosku;
b.    w przypadku organizowania konferencji, jeżeli liczba zaproszonych wykładowców jest większa niż zaproponowana w tabelce w formularzu, proszę o wpisanie nazwisk w części merytorycznej wniosku w punkcie: Inne informacje uznane za ważne dla wniosku;
c.    pod pojęciem samodzielnej strony internetowej rozumie się również podstrony.
3.    Informacja finansowa:
a.    zestawienie planowanych kosztów zadania powinno wynikać z rzeczywistego oszacowania kosztów;
b.    w tabeli w kolumnie czwartej: Na podstawie jakich dokumentów nastąpi realizacja zadania – w przypadku, kiedy jedynym wykonawcą jest jednostka wnioskująca, należy określić rodzaj umowy (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie) oraz rodzaj dokumentu, na podstawie którego zostaną przekazane środki (np. nota, faktura, rachunek w tym rachunek kosztów podróży). W sytuacji, kiedy zadanie jest realizowane przez kilka podmiotów, należy podać jedynie rodzaj umowy (np. umowa o wspólnej organizacji konferencji, umowa o wspólnym wydaniu publikacji);
c.    w przypadku wspólnej realizacji zadania przez kilka podmiotów prosimy o określenie miesiąca, w którym nastąpi wystawienie i przesłanie do Polskiej Akademii Nauk dokumentu księgowego (rachunku/faktury/noty księgowej), na podstawie którego nastąpi płatność (informacja powinna zostać uwzględniona w części finansowej wniosku w punkcie: Inne informacje uznane za ważne dla wniosku).

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona