logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Declaration of availability

Dostępność cyfrowa

Uniwersytet w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 14.07.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.10.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej chemia.uwb.edu.pl jest Webmaster: Jerzy Iwaniuk i Magdalena Leśnik, adres poczty elektronicznej strona_chemia@uwb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 738 81 08 i +48 738 82 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Wydział Chemii Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1K 15-245 Białystok

W przestrzeni przed budynkiem brak różnicy poziomów. Główne wejście do budynku jest wejściem dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie i mają szerokość powyżej 150 cm. W dalszej części znajduje się wiatrołap, w którym jest zmienna, antypoślizgowa faktura oraz powierzchnia manewrowa. W przedsionku są kolejne drzwi, wykonane z drewna i szkła. Otwierają się ręcznie.

W holu budynku, przy wejściu znajduje się info kiosk, który pełni funkcję informacyjną dotyczącą planu i przeznaczenia budynku. Jest on interaktywny i dotykowy. Można się z niego dowiedzieć, gdzie pracuje poszczególny/na wykładowca/wykładowczyni. W holu głównym znajduje się również podwieszana tablica informacyjna, na której umieszczone są informacje o lokalizacji poszczególnych pomieszczeń i sal.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Oświetlenie korytarzy jest prawidłowe. Drzwi wykonane są z drewna i szkła. Obecne są oznaczenia w alfabecie Braille’a poszczególnych numerów pomieszczeń oraz toalet.  Przejścia pomiędzy budynkami (wydziałami i instytutami) są odpowiedniej szerokości.

W budynku znajdują się schody główne i boczne oraz winda. Główne schody są podwieszane. Poręcze są po obu stronach schodów. W budynku, na drugim piętrze, następuje zmiana poziomów. Schody prowadzące na wyższy poziom wyposażone są w poręcze. Zmianę poziomów można ominąć podnośnikiem pionowym zamontowanym obok schodów. Podnośnik spełnia minimalne wymiary oraz udźwig. Zarówno zewnętrzy jak i wewnętrzny panel, umieszczony jest na odpowiedniej wysokości. Wewnętrzny panel posiada przycisk alarmu oraz stopu.

W budynku znajdują się łącznie trzy windy (jedna w holu głównym, dwie towarowe), które prowadzą na poszczególne kondygnacje. Winda główna w holu jest przeszklona. Drzwi do windy otwierają się automatycznie. Wymiary widy są odpowiednie. W środku windy zamontowane są poręcze na odpowiedniej wysokości. Zewnętrzny panel windy jest podświetlany, informujący wizualnie, na którym piętrze znajduje się winda i w jakim kierunku się porusza. Zewnętrzny panel jest umieszczony na odpowiedniej wysokości. Wewnętrzne panele są umieszczone na odpowiedniej wysokości, przyciski są oznaczone alfabetem Braille’a. Winda w środku dysponuje wizualną informacją, na którym piętrze jest winda oraz w jakim kierunku jedzie. W budynku znajdują się również windy towarowe (jedna z nich jest dwustronna). Szerokość i długość wind jest odpowiednia. Zewnętrzne i wewnętrzne panele wind są podobne do windy znajdującej się w holu głównym.

W budynku na każdej kondygnacji jest przynajmniej jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na drzwiach wejściowych do toalet są prawidłowe oznaczenia. W toaletach muszle ustępowe są na odpowiedniej wysokości. Dostęp do spłuczek jest łatwy. Po obu stronach ustępu zamontowane są poręcze. Przy umywalkach zamontowane są dwie poręcze. Umywalki są niskosyfonowe z przedłużonymi bateriami. Lustra posiadają możliwość regulacji kąta nachylenia. Podajniki mydeł umieszczone są na odpowiedniej wysokości. W łazienkach znajdują się alarmy. Toalety są ogólnodostępne, niezamykane na klucz.

Szerokość drzwi prowadzących do auli umożliwia wjazd wózka elektrycznego. Z przodu auli wyznaczone są miejsca dla osób poruszających się na wózku. W auli znajduje się przenośna platforma umożliwiająca osobie z problemami w poruszaniu się skorzystanie z podestu. Na podeście stoliki mają dostosowaną wysokość. Wszystkie sale w budynku (wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria, komputerowe) posiadają przestrzeń manewrową dla osób z niepełnosprawnościami. Sale są umiejscowione na wszystkich kondygnacjach. Oznaczenie sal jest dobrze widoczne zarówno z pozycji siedzącej, jak i stojącej. Wewnątrz sal/pracowni brak jest progów oraz różnicy poziomów. W niektórych salach dydaktycznych znajdują się tablice interaktywne.

W budynku na parterze znajduje się dziekanat Wydziału Chemii. Drzwi do korytarza z dziekanatem są szklane. W dziekanacie jest przestrzeń manewrowa.

Biblioteka Wydziału Chemii znajduje się na parterze budynku. Prowadzą do niej szklane drzwi. Wewnątrz biblioteki znajduje się dużo przestrzeni manewrowej. Stoliki są umieszczone na odpowiedniej wysokości. Lada w bibliotece jest umieszczona na wysokości 110 cm, jednak jest część obniżona do 70 cm.


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona