logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Rozpoczynamy realizację projektu„Nauka w młodych rękach dla otoczenia społeczno-gospodarczego”w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa"

Wydział Chemii rozpoczyna realizację projektu „Nauka w młodych rękach dla otoczenia społeczno-gospodarczego” w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa". Projekt, którego wartość wynosi 431 250 zł będzie realizowany przez 24 miesiące w okresie 2022-24. Obejmuje następujące działania:

  1. Ogłoszenie dwóch konkursów na projekty badawcze młodych naukowców i doktorantów (25 000 zł)
  2. Organizacja dwóch konferencji Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność (otwierającej i podsumowującej realizację projektu)
  3. Promocję projektu

Celem projektu w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa, Obszar 1. Doskonałość naukowa, zatytułowanego "Nauka w młodych rękach dla otoczenia społeczno-gospodarczego" jest wzmacnianie współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku a otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak również szeroka promocja wyników badań naukowych prowadzonych na Wydziale, informacji o ofercie badawczej i możliwościach jej wykorzystania.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie na Wydziale Chemii możliwości ubiegania się o finansowanie na drodze konkursu projektów młodych naukowców (zgodnie z kryteriami art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNSiP) w dyscyplinie nauki chemiczne przygotowanych wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorstw, instytucji badawczo-kontrolnych (np. Sanepid) lub przedstawicielami organów samorządowych. Planowane projekty powinny zawierać działania mające na celu opracowanie nowych materiałów, doskonalenie procesu produkcji, doskonalenie produktu końcowego, ocenę wpływu działalności produkcyjnej na środowisko (wody, powietrze), jak również zapoznanie się z działalnością przedsiębiorstwa  poprzez czterotygodniowe staże. Spodziewanym efektem będzie zacieśnienie kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału jak również stworzenie możliwości dla młodych naukowców zapoznania się ze specyfiką przedsiębiorstw, podniesienie ich kompetencji w zakresie umiejętności współpracy z podmiotami gospodarczymi, badawczo-kontrolnymi czy samorządowymi oraz umiejętności przygotowywania przyszłych projektów badawczych planowanych do złożenia w konkursach NCN, NCBiR oraz innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Realizacja projektów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym pomoże zdefiniować zapotrzebowanie przemysłu na usługi ośrodków naukowych. Z drugiej strony wskaże pracownikom naukowym kierunki rozwoju badań naukowych o wysokim potencjale aplikacyjnym. W konkursie będzie można uzyskać środki finansowe w wysokości do 25 000 zł na realizację wspólnych działań badawczo-rozwojowych trwających do 12 miesięcy. Każdy z projektów powinien zaczynać się od miesięcznego stażu w u partnera projektu w celu zapoznania się ze specyfiką działalności danego podmiotu i jego zadaniami. Działanie w ramach projektu dotyczy zadań B+R związanych z potrzebami partnera projektu.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona