logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne - zadania

Radę dyscypliny powołuje się, jeśli uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w danej dyscyplinie oraz zatrudnia co najmniej 12 osób, które spełniają warunki określone przez Satut Uniwersytetu w Białymstoku (Uchwała nr 2455 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019, rozdział 5, par 44, ust. 3-5 i 7, str. 23). Członków rady dyscypliny powołuje rektor spośród profesorów lub profesorów uczelni zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli oświadczenie o prowadzeniu działalności naukowej w co najmniej 50% w dyscyplinie reprezentowanej przez wydział oraz spełniają wymogi określone przez statut UwB (rozdział 5, par 44, ust. 4-5, str. 23). Członkiem rady dyscypliny może być osoba, która spełnia powyższe warunki i nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Przewodniczącym rady dyscypliny jest dziekan.

Do zadań rady dyscypliny należy:

 1. W zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora:
 1. nadanie stopnia doktora w dyscyplinie,
 2. powoływanie komisji doktorskich do dokonywania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, o których mowa w art. 192. Ust. 1 ustawy,
 3. przyjmowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora,
 1. w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:
 1. nadanie stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie,
 2. powoływanie komisji habilitacyjnych, o których mowa w art. 221 ust. 5 ustawy,
 3. przyjmowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego,
 1. wykonywanie innych czynności w postepowaniu, określonych uchwałą senatu, o której mowa w par.33 ust. 1 pkt 18 i 21,
 2. nostryfikacja stopni naukowych zgodnie ze wskazaniem rektora,
 3. wydawanie opinii w sprawie zasadności nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Rada dyscypliny może nadawać stopnie naukowe w zakresie tylko jednej dyscypliny.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona