logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Barbara Leśniewska
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:blesniew@uwb.edu.pl
 • Phone:85-738-8093, -8091
 • room:2031
 • godziny konsultacji:wtorek godz. 12 - 14 sala 2031

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7127-5701

Dodatkowe funkcje:

Członek Rady Wydziału Chemii

Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Członek Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzania Egzaminów Licencjackich na Kierunku Ochrona Środowiska

Członek Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych KChA PAN

 

Zainteresowania naukowe:

Analiza metali śladowych (Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Pt, Pd) w próbkach środowiskowych, biologicznych i żywności technikami absorpcji atomowej (FAAS, ETAAS, ICP-MS).

Specjacja metali w próbkach środowiskowych i biologicznych (SPE, HPLC, ICP-MS)

Synteza i badania właściwości sorpcyjnych polimerów z odwzorowanymi jonami (Cr(III), Pt(II), Pd(II))

Ocena biodostępności metali ciężkich (Cr, Cd, Ni, Zn, Cu, Pb) w glebach

Przygotowanie próbek do analizy (mineralizacja, ekstrakcja do fazy stałej, ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami).

 

Oferty współpracy:

Oznaczanie zawartości metali w próbkach środowiskowych, biologicznych i żywności technikami FAAS, ETAAS, ICP-MS

Publications
 1. M. Łomzik, M. Hanif, A. Budniok, A. Błauż, A. Makal, D.M. Tchoń, B. Leśniewska, K.K.H. Tong, S. Movassaghi, T. Söhnel, S.M.F. Jamieson, A. Zafar, J. Reynisson, B. Rychlik, Ch.G. Hartinger, D. Plażuk, Metal-dependent cytotoxic and kinesin spindle protein inhibitory activity of Ru, Os, Rh, and Ir half-sandwich complexes of ispinesib-derived ligands, Inorg. Chem. 2020, 59, 14879−14890.
 2. B. Leśniewska, Ż. Arciszewska, A. Wawrzyńczak, S. Jarmolińska, I. Nowak, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Method development for determination of trace amounts of palladium in seawater by inductively coupled plasma mass spectrometry after preconcentration on thiol-functionalized MCM-41 materials, Talanta, 2020, 217: 121004.
 3. B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Speciation of chromium in alkaline soil extracts by ion-pair reversed phase HPLC-ICP MS method, Molecules, 2019, 24: 1172.
 4. M. Samsonowicz, E. Regulska, D. Karpowicz, B. Leśniewska, Antioxidant properties of coffee substitutes rich in polyphenols and minerals, Food Chemistry, 2019, 278: 101-109.
 5. L. Trzonkowska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Zastosowanie technik przepływowych w analizie specjacyjnej pierwiastków. W: Analiza przepływowa – od teorii do praktyki, red. K, Pyrzyńska, Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2017, 294-319.
 6. B. Leśniewska, M. Gontarska, B. Godlewska-Żyłkiewicz - Selective separation of chromium species from soils by single-step extraction methods: a critical appraisal. Water, Air and Soil Pollution, 2017, 228(8): 274.
 7. L. Trzonkowska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz - Studies on the effect of functional monomer and porogen on the properties of ion imprinted polymers based on Cr(III)-1,10-phenanthroline complex designed for selective removal of Cr(III) ions. Reactive and Functional Polymers, 2017, 117, 131 - 139.
 8. B. Leśniewska, I. Jakubowska, E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz - A novel ion-imprinted polymeric sorbent for separation and determination of chromium(III) species in wastewater. Turkish Journal of Chemistry, 2016, 40: 933 - 943.
 9. L. Trzonkowska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz - Wpływ reagentów procesu polimeryzacji na selektywność polimerów z odwzorowanymi jonami Cr(III). W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, t. II, str. 508-515.
 10. B. Leśniewska, A. Jeglikowska, B. Godlewska-Żyłkiewicz - Chromium speciation in wastewater and sewage by solid-phase extraction using a new diphenylcarbazone-incorporated resin. Water, Air and Soil Pollution, 2016, 227: 291.
 11. B. Leśniewska, M. Krymska, E. Świerad, J. Wiater, B. Godlewska-Żyłkiewicz, An ultrasound-assisted procedure for fast screening of mobile fractions of Cd, Pb and Ni in soil. Insight into method optimization and validation, Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23(24): 25093-25104.
 12. L. Trzonkowska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Recent advances in on-line methods based on extraction for speciation analysis of chromium in environmental matrices, Crit. Rev. Anal. Chem. 46 (2016) 305-322.

 13. B. Leśniewska, K. Kisielewska, J. Wiater, B. Godlewska-Żyłkiewicz, Fast and simple procedure for fractionation of zinc in soil using ultrasound probe and FAAS detection. Validation of the analytical method and evaluation of the uncertainty budget, Environ. Monitoring and Assessment, 188 (2016) 29.

 14. B. Leśniewska, L. Trzonkowska, E. Zambrzycka, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Multi-commutation flow system with on-line solid phase extraction exploiting the ion-imprinted polymer and FAAS detection for chromium speciation analysis in sewage samples", Analytical Methods 7 (2015) 1517-1526.

 15. B. Leśniewska, S. Sawicka. B. Godlewska-Żyłkiewicz, „On the underestimated factors influencing the accuracy of determination of Pt and Pd in environmental samples, w: Platinum Metals in the Environment", Ed. F. Zereini, C.L.S. Wiseman, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015, Environmental Science and Engineering, DOI 10.1007/978-3-662-44559-4_4, str. 53-65

 16. Kiszkiel, B. Starczewska, B. Leśniewska, P. Późniak, „Extraction of ranitidine and nizatidine with using imidazolium ionic liquids prior spectrophotometric and chromatographic detection", J. Pharmaceut. Biomed. Analysis, 106 (2015) 85-91

 17. B. Leśniewska, E. Świerad, A. Łukowski, J. Wiater, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Ultrasound assisted extraction for determination of mobile fraction of copper in soil", Rocz. Państw. Zakł. Hig.,65 (2014) 67-74

 18. E. Zambrzycka, U. Kiedysz, A. Wilczewska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „A novel ion imprinted polymer as a highly selective sorbent for separation of ruthenium ions from environmental samples", Analytical Methods, 5 (2013) 3096-3105.

 19. B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, B. Leśniewska, „Polimery z odwzorowanymi cząsteczkami, cz. II. Zastosowanie polimerów z odwzorowanymi cząsteczkami w analizie chemicznej", Analityka, 4 (2013) 12-17

 20. E. Zambrzycka, U. Kiedysz, A. Wilczewska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „A novel ion imprinted polymer as a highly selective sorbent for separation of ruthenium ions from environmental samples", Analytical Methods 5 (2013) 3096-3105

 21. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, A. Wilczewska, „Evaluation of ion imprinted polymers for the solid phase extraction and electrothermal atomic absorption spectrometric determination of palladium in environmental sample", Intern. J. Environ. Anal. Chem., 93 (2013) 483-498

 22. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, E. Zambrzycka, „Polimery z odwzorowanymi jonami, w: Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania" (red. B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska) Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012, str. 283-292

 23. B. Leśniewska,„Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej, w: Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania", (red. B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska) Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012, str. 134-150

 24. B. Leśniewska,„Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna", w: „Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania" (red. B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska) Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012, str. 109-125

 25. B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, B. Leśniewska, A.Z. Wilczewska, „Separation of ruthenium from environmental samples on polymeric sorbent based on imprinted Ru(III)-allyl acetoacetate complex", Talanta 89 (2012) 352-359

 26. B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A.Z. Wilczewska, „Separation and preconcentration of trace amounts of Cr(III) ions on ion imprinted polymer from water samples", Microchemical J. 105 (2012) 88-93

 27. E. Zambrzycka, D. Roszko, B. Leśniewska B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Wilczewska „Spectrometric determination of ruthenium in environmental samples after its separation on ion imprinted polymers", Spectrochimica Acta Part B 66 (2011) 508-516

 28. B. Leśniewska, M. Kosińska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, E. Zambrzycka, A.Z.  Wilczewska, „Studies of new sorbents based on imprinted complexes of Pt(II) with thiosemicarbazone derivatives for separation and determination of platinum in environmental samples by electrothermal atomic absorption spectrometry", Microchim. Acta 175 (2011) 273-282.

 29. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, I. Wawreniuk, „Assessment of ion imprinted polymers based on Pd(II) chelate complexes for preconcentration and FAAS determination of palladium", Talanta  83 (2010) 596-604.

 30. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, „Analiza pyłów drogowych: oznaczanie platyny i palladu technikami GFAAS i ICP MS", w: „Metody analitycznej spektrometrii atomowej. Teoria i praktyka" (red. W. Żyrnicki, J. Borkowska-Burnecka, E. Bulska, E. Szmyd) Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2010, str. 375-384.

 31. B. Leśniewska, „Badanie specjacji platyny i palladu w roślinach" w „Specjacja chemiczna –problemy i możliwości" (red. D. Barałkiewicz, E. Bulskiej), Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2009, str.147-158.

 32. B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Malejko, P. Hałaburda, B. Leśniewska, A. Kojło, „Separation of matrix by mean of biosorption for flow-injection chemiluminescent determination of trace amounts of Pt(IV) in natural waters", Microchem. J., 85 (2007) 314 - 320.

 33. J. Malejko, R. Milewska, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, „On the effect of hydrogen peroxide on the flow-injection determination of platinum based on luminol chemiluminescent reaction", Anal. Lett., 40 (2007) 961 - 973.

 34. J. Malejko, P. Hałaburda, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Kojło, „Oznaczanie śladowych ilości platyny metodą przepływową z detekcją chemiluminescencyjną" w:Analiza przepływowa. Metody i zastosowania”, (red. P. Kościelniak i M. Trojanowicz), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

 35. J. Malejko, B. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Czy metale szlachetne są szlachetne, czyli o biodostępności platyny i palladu", Wiad. Chem. 61(5-6) (2007) 387-416.

 36. B.A. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Ruszczyńska, E. Bulska, A. Hulanicki, „Elimination of interferences in determination of platinum and palladium in environmental samples by inductively coupled plasma mass spectrometry", Anal. Chim. Acta 564 (2006) 236-242.

 37. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, „Sources of error and their elimination for spectrometric determination of palladium in environmental samples". w: „Palladium Emissions in the Environment". Analytical Methods, Environmental Assessment and Health Effects, F. 17 Zereini, F. Alt (Eds.). Springer Verlag 2006, pp. 97-109.

 38. B. Leśniewska, „Metodologiczne problemy oznaczania platyny i palladu w roślinach i pyle drogowym", Analityka, 4 (2005) 13-19.

 39. B.A. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, A. Hulanicki, „On the effect of hydrofluoric acid on determination of platinum and palladium in road dust", Chem. Anal. (Warsaw) 50 (2005) 945-950.

 40. B. Leśniewska, I. Godlewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „The study of applicability of dithiocarbamate-coated fullerene C60 for preconcentration of palladium for graphite furnace atomic absorption spectrometric determination in environmental samples", Spectrochim. Acta Part B 60(3) (2005) 377-384.

 41. B. Leśniewska, J. Messerschmidt, N. Jakubowski, A. Hulanicki, „Bioaccumulation of platinum group elements and characterization of their species in Lolium Multiflorum by size-exclusion chromatography coupled with ICP-MS", Sci. Tot. Environ.322 (2004) 95-108

 42. B.A. Leśniewska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Bocca, S. Caimi, S. Caroli, A. Hulanicki, „Platinum, palladium and rhodium content in road dust, tunnel dust and common grass in Białystok area (Poland): a pilot study", Sci. Total Environ. 321(1-3) (2004) 93-104.

 43. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, J. Golimowski, „Systematic errors in the determination of trace metals by GFAAS technique". Part I., Microchim. Acta 143 (2003) 14-19.

 44. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, E. Bulska, „Some problems in the production of hair intercomparison material", Chem. Anal. (Warsaw) 47(5) (2002) 737-746.

 45. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, „Determination of trace amounts of platinum by derivative spectrophotometry after column separation of palladium", J. Trace Microprobe Techn. 19(3) (2001) 345-354.

 46. B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska, B. Leśniewska, „The methods of preconcentration and determination of some platinum groups metals in environmental samples". Annals of the Polish Chemical Society Year 2001, str. 286.

 47. B. Leśniewska, K. Pyrzyńska, B. Godlewska-Żyłkiewicz, „Platyna i jej związki w środowisku naturalnym człowieka- czy stanowią zagrożenie", Wiad. Chem. 55(3-4) (2001) 323-343.

 48. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, U. Gąsiewska, A. Hulanicki, „Ion exchange preconcentration and separation of trace amounts of platinum and palladium", Anal. Lett. 33(13) (2000) 2805-2820.

 49. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, J. Michałowski, A. Hulanicki, „Preconcentration of Trace Amounts of Platinum in Water on Different Sorbents", Intern. J. Environ. Anal. Chem. 75 (1-2) (1999) 1-11.

 50. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, M. Maj-Żurawska, A. Hulanicki, „The Parameters Influencing the Magnesium Speciation in Analysis of Blood Serum", Magnesium Bull. 20 (3) (1998) 65-68.

 51. B. Godlewska-Żyłkiewicz, B. Leśniewska, A. Hulanicki, „The Study of Magnesium Speciation in Serum by Liquid Chromatography and Graphite Furnace Atomic Absorption Techniques",  Anal. Chim. Acta 358 (1998) 185-193.

 52. K. Wróbel, B. Kwiecińska, B. Godlewska, A. Hulanicki, „Determination of Total Magnesium in Serum using Commercial Spectrophotometric Kit and b-correction" Metod, Chem. Anal. (Warsaw) 40 (1995) 631-639.

Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona