logo_smalluwb_img_mobileszukaj
  1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.
  2. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upłynęła w terminach określonych w art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).
  3. Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznane na podstawie w/w orzeczeń są wypłacane w sposób ciągły do czasu dostarczenia nowych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
  4. Po ustaniu stanu zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie:
  5. studenci, których ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upłynęła przed 31 marca 2020 r. zobowiązani są dostarczyć do Sekcji – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych dokumenty potwierdzające złożenie w ustawowym terminie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  6. studenci zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dostarczyć je do Sekcji – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
  7. Studenci, którzy pobierają świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów lub nie poinformują uczelni o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia, mogą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.
  8. Nienależnie pobrane stypendium lub brak dostarczenia do Sekcji – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych oryginału orzeczenia skutkuje koniecznością zwrotu przyznanego stypendium.

Treść komunikatu na stronie UwB:
https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/komunikat-rektora-uwb-w-sprawie-stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-w-okresie-zawieszenia-zajec-dydaktycznych/319c709d

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona