logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zasady przygotowywania pracy licencjackiej na studiach I stopnia prowadzonych przez Wydział Chemii

Przygotowanie i prezentacja pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym ukończenia studiów I stopnia.

 1. Student wybiera miejsce realizacji i temat pracy licencjackiej z ogłoszonej wcześniej listy. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo zaproponować własny temat. Ostatecznego wyboru tematu pracy dyplomowej student dokonuje na koniec czwartego semestru studiów.
 2. Przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się pod kierunkiem opiekuna naukowego w ramach pracowni dyplomowej.
 3. Praca dyplomowa składa się z części tekstowej i prezentacji multimedialnej (instrukcje w panelu bocznym).
 4. Po zakończeniu edycji pracy student zamieszcza ją w systemie APD najpóźniej na 10 dni przed planowaną prezentacją na seminarium dyplomowym.
 5. Jeżeli praca nie zawiera błędów i pozytywnie przejdzie test w systemie antyplagiatowym JSA opiekun pracy dyplomowej zatwierdza ją i recenzuje wystawiając ocenę (recenzent 1).
 6. Każda praca licencjacka jest prezentowana komisji oceniającej, w ramach seminarium dyplomowego, składającej się z trzech członków.
 7. Jeden z członków komisji oceniającej recenzuje pracę dyplomową w systemie APD wystawiając ocenę (recenzent 2).
 8. Obrona pracy dyplomowej odbywa się w formie prezentacji multimedialnej podczas seminarium dyplomowego w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji oceniającej seminarium w szóstym semestrze studiów.

 

Zasady oceny seminarium dyplomowego

 1. W trakcie seminarium dyplomowego każdy z trzech członków komisji oceniającej indywidualnie ocenia prezentację pracy dyplomowej wystawiając ocenę punktową w skali od 1 do 10. Ocenie podlegają styl, forma i zawartość merytoryczna prezentacji oraz odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie dyskusji.
 2. Oceniając prezentację  pracy dyplomowej komisja oceniająca bierze pod uwagę sumę punktów wystawionych przez wszystkich członków komisji. Ocenę prezentacji ustala przewodniczący komisji według następującej skali:

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobry (5,0)

28-30

Dobry plus (4,5)

25-27

Dobry (4,0)

22-24

Dostateczny plus (3,5)

19-21

Dostateczny (3,0)

16-18

Niedostateczny (2,0)

poniżej i równo 15

 

 

 

Informacje Dziekanatu - Uwaga studenci ostatniego roku studiów I stopnia – III rok !!!

 

Przed przystąpieniem do prezentacji pracy dyplomowej student powinien wstawić pracę do systemu APD (streszczenie i prezentacja multimedialna) oraz skan podpisanego oryginału oświadczenia – zał. nr 1, który należy dostarczyć do Dziekanatu w dniu egzaminu dyplomowego.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego (do końca sesji) student powinien:

1. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów.

2. Uiścić opłatę w wysokości 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów (dane do przelewu znajdują się w systemie USOS).

3. Złożyć w Dziekanacie:

- informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Prodziekana ds. studenckich.

 

Podczas egzaminu dyplomowego student winien przedstawić legitymację studencką.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa ( chemia, ochrona środowiska).

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (zał. nr 2) do prodziekana ds. studenckich.

 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów

Zgodnie z § 28 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej studentom UwB:

 1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

Na podaniu o wcześniejszą wypłatę stypendium rektora powinien być termin obrony pracy dyplomowej oraz potwierdzenie promotora (zgoda).

Uchwała Rady Wydziału dotycząca dyplomowania


Instrukcja przygotowywania pracy dyplomowej przez studentów Chemii i Ochrony środowiska:

Instrukcja

Wzór strony tytułowej

Nazewnictwo plików w APD

Pytania na egzamin licencjacki z:
Chemii
, Ochrony Środowiska

Wydziałowy koordynator systemu APD

dr hab. Artur Ratkiewicz
tel. (85) 738 82 58

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona