logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Uwaga studenci ostatniego roku studiów I stopnia !!!

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien:

  1. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów.
  2. Wgrać do APD pracę dyplomową oraz skan podpisanego oryginału oświadczenia – zał. nr 1, który należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia egzaminu dyplomowego.
  3. Złożyć w Dziekanacie (do dnia egzaminu dyplomowego) informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Prodziekana ds. studenckich – wzór

 

Podczas egzaminu dyplomowego student winien przedstawić legitymację studencką.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest zatwierdzona przez dziekanat elektroniczna karta obiegowa (uzupełniania przez USOSWeb bez udziału studenta).

 

Zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę dyplomową najpóźniej do końca sesji głównej – 07 lipca 2023 roku. Dziekan na pisemny wniosek studenta, w indywidualnych istotnych przypadkach, popartych stosowną dokumentacją, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej – 16 lipca 2023 roku.

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (zał. nr 2) do prodziekana ds. studenckich.

 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów

Zgodnie z § 28 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej studentom UwB:

  1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

 

Na podaniu o wcześniejszą wypłatę stypendium rektora powinien być termin obrony pracy dyplomowej oraz potwierdzenie promotora (zgoda).

Uchwała Rady Wydziału dotyczące prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego


Zasady przygotowywania pracy dyplomowej przez studentów Chemii i Ochrony środowiska:

Instrukcja

Wzór strony tytułowej

Nazewnictwo plików w APD

Pytania na egzamin licencjacki z:
Chemii
 


Tematy prac dyplomowych:
Chemia

Wydziałowy koordynator systemu APD

dr hab. Artur Ratkiewicz, prof. UwB
tel. (85) 738 82 58

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona