logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Uwaga studenci ostatniego roku studiów II stopnia !!!

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien:

  1. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów.
  2. Wgrać do APD pracę dyplomową oraz skan podpisanego oryginału oświadczenia – zał. nr 1, który należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia egzaminu dyplomowego.
  3. Złożyć w Dziekanacie (do dnia egzaminu dyplomowego) informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Prodziekana ds. studenckich.

 

Podczas egzaminu dyplomowego student winien przedstawić legitymację studencką.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa.

 

Zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę dyplomową najpóźniej do końca sesji głównej – 04 lipca 2021 roku. Dziekan na pisemny wniosek studenta, w indywidualnych istotnych przypadkach, popartych stosowną dokumentacją, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej – 18 lipca 2021 roku.

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (zał. nr 2) do prodziekana ds. studenckich.

 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów

Zgodnie z § 28 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej studentom UwB:

  1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

 

Na podaniu o wcześniejszą wypłatę stypendium rektora powinien być termin obrony pracy dyplomowej oraz potwierdzenie promotora (zgoda).

Uchwała Rady Wydziału dotyczące prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego


Zasady przygotowywania pracy dyplomowej przez studentów Chemii i Chemii kryminalistycznej i sądowej:

Instrukcja

Wzór strony tytułowej

Nazewnictwo plików w APD


Tematy prac dyplomowych:
Chemia
Chemia Kryminalistyczna i Sądowa

Wydziałowy koordynator systemu APD

dr hab. Artur Ratkiewicz
tel. (85) 738 82 58

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona