logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Uwaga studenci ostatniego roku studiów II stopnia !!!

 

 Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien:

  1. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy przewidziane programem studiów.
  2. Uiścić opłatę w wys. 60 zł, za wydanie dyplomu ukończenia studiów (dane do przelewu znajdują się w systemie USOS),
  3. Złożyć w Dziekanacie (najpóźniej na 7 dni przed planowaną obroną!!):

- informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o działalności studenta w trakcie studiów, podpisane przez Prodziekana ds. studenckich.

- pracę magisterską wydrukowaną z APD z numerami kontrolnymi  - oprawioną w miękkie okładki (klejone), tekst drukowany obustronnie  - po zatwierdzeniu pracy dyplomowej w APD (etap V).

- podpisany oryginał oświadczenia, dołączony jako ostatnia kartka pracy dyplomowej – zał. nr 1, oraz wprowadzeniu SKANU oświadczenia do APD.

 

Podczas egzaminu dyplomowego student winien przedstawić legitymację studencką.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa ( chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa).

 

Zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę dyplomową najpóźniej do końca sesji głównej – 2 sierpnia 2020 roku. Dziekan na pisemny wniosek studenta, w indywidualnych istotnych przypadkach, popartych stosowną dokumentacją, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej doi końca sesji poprawkowej – 15 września 2020 roku.

 

Dyplom w języku angielskim

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, powinni złożyć w dziekanacie podanie (zał. nr 2) do prodziekana ds. studenckich.

 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów

Zgodnie z § 28 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej studentom UwB:

  1. Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu, na który zostało przyznane stypendium, pozostała do wypłaty kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych, w przypadku studenta kończącego studia przed terminem określonym w programie studiów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student posiadał uprawnienia do otrzymywania tych świadczeń.

 

Na podaniu o wcześniejszą wypłatę stypendium rektora powinien być termin obrony pracy dyplomowej oraz potwierdzenie promotora (zgoda).

Instrukcje dla studentów Chemii i Chemii kryminalistycznej i sądowej

Wzór strony tytułowej

Instrukcja dla autorów prac magisterskich

Nazewnictwo plików w APD

Wydziałowy koordynator systemu APD

dr hab. Artur Ratkiewicz
tel. (85) 738 82 58

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona