logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych realizowanych w ramach przygotowania dydaktycznego:
 
 

Kierunek Chemia I rok II stopień


dr Monika Wysocka-Żołopa, tel. 85-738-8081; e-mail: monia@uwb.edu.pl

 

Kierunek Chemia II rok II stopień


dr hab. Izabela Dobrzyńska, tel. 85-738-8066; izadob@uwb.edu.pl

 

ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH
realizowanych w ramach przygotowania dydaktycznego studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022
 

  1. Praktyka zawodowa przygotowująca do wykonywania pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela chemii stanowi część programu I i II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia i podlega obowiązkowemu zaliczeniu (dotyczy studentów, którzy wybrali moduł dydaktyczny).
  2. Student poszukuje szkoły podstawowej (w przypadku I roku studiów II stopnia) oraz szkoły ponadpodstawowej (w przypadku II roku studiów II stopnia) do odbycia praktyki zawodowej realizowanej w ramach przygotowania dydaktycznego. Po uzyskaniu zgody od wybranej instytucji, student dostarcza Opiekunowi praktyki ze strony uczelni wypełnioną deklarację planowanej praktyki zawodowej. W przypadku trudności ze znalezieniem przez studenta miejsca odbycia praktyki Opiekun praktyki zaproponuje ofertę instytucji zlokalizowanych w Białymstoku, w której student może odbyć praktykę (termin: I rok - do 7 kwietnia 2023; II rok - do 13 stycznia 2023).
  3. Opiekun praktyki wydaje studentowi 2 egzemplarze umowy, podpisanej przez Dziekana Wydziału Chemii (termin: I rok - do 21 kwietnia 2023; II rok - do 27 stycznia 2023).
  4. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Organizatora praktyki, student dostarcza Opiekunowi praktyki ze strony uczelni. Drugi egzemplarz pozostaje u Organizatora praktyki (termin: I rok do 12 maja 2023, II rok - do 17 lutego 2023).
  5. Na podstawie podpisanej umowy Opiekun praktyki ze strony uczelni wydaje studentowi dziennik praktyk oraz arkusz oceny studenta niezbędny do wystawienia opinii o studencie.
  6. Po zakończeniu praktyki student dostarcza Opiekunowi praktyki ze strony uczelni uzupełniony dziennik praktyk, anonimową ankietę oceny odbytej praktyki, konspekty lekcji oraz opinię wystawioną przez Opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyki (termin zaliczenia praktyk: I rok - do 27 września 2023, II rok - do 19 maja 2023).
  7. Na podstawie opinii wystawionej przez Opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyki i dokumentów wymienionych w pkt 6 Opiekun praktyki ze strony uczelni dokonuje wpisu do systemu USOS.
  8. Dokumentacja praktyk pozostaje u Opiekuna praktyki ze strony uczelni.


UWAGA!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. dopuszcza się realizację praktyk w formie zdalnej.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona