logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Opiekun studenckich praktyk zawodowych realizowanych w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego:


dr Barbara Dudel, tel. 85 745 7402; e-mail: b.dudel@uwb.edu.pl

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
realizowanej w ramach  przygotowania psychologiczno-pedagogicznego
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
z dnia 25 lipca 2019 r.

 

Praktyka zawodowa o charakterze psychologiczno-pedagogiczna trwa 30 godzin i jest realizowana w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej (po 15 godzin).

Celem praktyki jest zapoznanie Studentów z funkcjonowaniem i specyfiką szkoły, poznanie dokumentacji szkoły, gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami oraz konfrontowanie wiedzy nabywanej na zajęciach z psychologii i pedagogiki z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu.

Praktyka ma charakter obserwacyjny i asystencki. Polega na obserwacji (hospitacji) pracy nauczyciela-wychowawcy, podejmowaniu działań asystenckich, oraz wykonywaniu prostych zadań zleconych przez opiekuna praktyki.

Praktyka realizowana jest na poziomie edukacyjnym do którego przygotowywani są studenci danego kierunku.

 

Zaliczenie praktyki przez opiekuna ze strony uczelni następuje na podstawie:

1. Przedłożenia przez Studenta potwierdzenia terminu realizacji praktyk przez dyrektora placówki (pieczątka i podpis w dzienniczku praktyk).

2. Przedstawienia w formie pisemnej opinii o zrealizowanej praktyce i jej oceny w stopniu (skala 2-5) dokonanej przez opiekuna praktyki ze strony szkoły, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy studenta oraz jego wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania.

3. Przedstawienia przez Studenta rzetelnie uzupełnionego dzienniczka praktyki i ewentualnie ustnej opinii na temat przebytej praktyki (w terminie 2 tygodnie od jej zakończenia).

 

Dokumentacja praktyk psychologiczno-pedagogicznych

1. Dziennik praktyk, w którym Student odnotowuje wszystkie swoje aktywności i zadania wynikające z Programu praktyki pedagogiczno-psychologicznej. Dziennik powinien być opatrzony pieczątką placówki i podpisany przez opiekuna z ramienia szkoły.

2. Potwierdzenie zaliczenia praktyki podpisane przez opiekunów i podstemplowane pieczątkami instytucji.

3. Opinia wraz z oceną nauczyciela opiekuna praktyki na temat zrealizowanej przez Studenta praktyki.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona