logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Opiekun studenckich praktyk zawodowych realizowanych w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego:

dr Barbara Dudel, tel. 85 745 7402; e-mail: b.dudel@uwb.edu.pl

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
realizowanej w ramach  przygotowania psychologiczno-pedagogicznego
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
z dnia 25 lipca 2019 r.

 

Praktyka zawodowa o charakterze psychologiczno-pedagogiczna trwa 30 godzin i jest realizowana w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej (po 15 godzin).

Celem praktyki jest zapoznanie Studentów z funkcjonowaniem i specyfiką szkoły, poznanie dokumentacji szkoły, gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami oraz konfrontowanie wiedzy nabywanej na zajęciach z psychologii i pedagogiki z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu.

Praktyka ma charakter obserwacyjny i asystencki. Polega na obserwacji (hospitacji) pracy nauczyciela-wychowawcy, podejmowaniu działań asystenckich, oraz wykonywaniu prostych zadań zleconych przez opiekuna praktyki.

Praktyka realizowana jest na poziomie edukacyjnym do którego przygotowywani są studenci danego kierunku.

 

Zaliczenie praktyki przez Opiekuna ze strony uczelni następuje na podstawie:

 1. Przedłożenia przez Studenta deklaracji planowanej praktyki zawodowej i potwierdzenia terminu realizacji praktyk przez Opiekuna i Dyrektora placówki (pieczątka i podpis w dzienniczku praktyk).
 2. Przedstawienia w formie pisemnej anonimowej ankiety oceny odbytej praktyki sporządzonej przez studenta oraz opinii o zrealizowanej praktyce i jej oceny w stopniu (skala 2-5) dokonanej przez Opiekuna praktyki ze strony szkoły, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy studenta oraz jego wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania.
 3. Przedstawienia przez Studenta rzetelnie uzupełnionego dzienniczka praktyki.
 4. Na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1-3 Opiekun praktyki ze strony uczelni dokonuje wpisu oceny do systemu USOS.

 

Dokumentacja praktyk psychologiczno-pedagogicznych

 1. Deklaracja planowanej praktyki zawodowej.
 2. Dziennik praktyk, w którym Student odnotowuje wszystkie swoje aktywności i zadania wynikające z Programu praktyki pedagogiczno-psychologicznej. Dziennik powinien być opatrzony pieczątką placówki i podpisany przez Dyrektora i Opiekuna z ramienia szkoły.
 3. Opinia wraz z oceną nauczyciela opiekuna praktyki na temat zrealizowanej przez Studenta praktyki.
 4. Anonimowa ankieta oceny odbytej praktyki sporządzona przez Studenta.

 

Organizacja praktyk psychologiczno-pedagogicznych

 1. Student poszukuje szkoły podstawowej (w przypadku I roku studiów II stopnia) oraz szkoły ponadpodstawowej (w przypadku II roku studiów II stopnia) do odbycia praktyki zawodowej realizowanej w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego. Po uzyskaniu zgody od wybranej instytucji, student dostarcza Opiekunowi praktyki ze strony uczelni wypełnioną deklarację planowanej praktyki zawodowej (termin: do 8 kwietnia 2021).
 2. Dziekanat Wydziału Chemii wydaje Studentowi 2 egzemplarze umowy, podpisanej przez Dziekana Wydziału Chemii (termin: do 14 maja 2021).
 3. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Organizatora praktyki, Student dostarcza do dziekanatu Wydziału Chemii. Drugi egzemplarz pozostaje u Organizatora praktyki (termin: do 11 czerwca 2021).
 4. Na podstawie podpisanej umowy Opiekun praktyki ze strony uczelni wydaje Studentowi dziennik praktyk oraz arkusz oceny studenta niezbędny do wystawienia opinii o Studencie.
 5. Po zakończeniu praktyki Student dostarcza Opiekunowi praktyki ze strony uczelni uzupełniony dziennik praktyk, anonimową ankietę oceny odbytej praktyki oraz opinię wystawioną przez Opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyki (termin zaliczenia praktyk: do 24 września 2021).
 6. Dokumentacja praktyk pozostaje u Opiekuna praktyki ze strony uczelni.

 

UWAGA!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. dopuszcza się realizację praktyk w formie zdalnej.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona