logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych:
 
 

Kierunek Chemia II rok I stopień


dr Joanna Kotyńska; tel. 85-738-8071; e-mail: joannak@uwb.edu.pl

 

Kierunek Chemia I rok II stopień
Kierunek Chemia Kryminalistyczna i Sądowa I rok II stopień


dr Aneta Baj; tel. 85-738-8041; -8045 e-mail: aneta.baj@uwb.edu.pl

 

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE CHEMII W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

  1. Praktyka zawodowa stanowi nieodłączną część programu II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  2. Student poszukuje instytucji do odbycia praktyki zawodowej np. w miejscu zamieszkania. Po uzyskaniu zgody od wybranej instytucji, student dostarcza Opiekunowi praktyki ze strony uczelni wypełnioną deklarację planowanej praktyki zawodowej. W przypadku trudności ze znalezieniem przez studenta miejsca odbycia praktyki Opiekun praktyki zaproponuje ofertę instytucji zlokalizowanych w Białymstoku, w której student może odbyć praktykę (termin: do 8 kwietnia 2022).
  3. Opiekun praktyki wydaje studentowi 2 egzemplarze umowy, podpisanej przez Dziekana Wydziału Chemii (termin: do 13 maja 2022).
  4. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Organizatora praktyki, student dostarcza Opiekunowi praktyki ze strony uczelni. Drugi egzemplarz pozostaje u Organizatora praktyki (termin: do 10 czerwca 2022).
  5. Na podstawie podpisanej umowy Opiekun praktyki ze strony uczelni wydaje studentowi dziennik praktyk oraz arkusz oceny studenta niezbędny do wystawienia opinii o studencie.
  6. Po zakończeniu praktyki student dostarcza Opiekunowi praktyki ze strony uczelni uzupełniony dziennik praktyk, anonimową ankietę oceny odbytej praktyki zawodowej oraz opinię wystawioną przez Opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyki (termin zaliczenia praktyk: do 23 września 2022).
  7. Na podstawie opinii wystawionej przez Opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyki oraz uzupełnionego dziennika praktyk Opiekun praktyki ze strony uczelni dokonuje wpisu do systemu USOS.
  8. Dokumentacja praktyk pozostaje u Opiekuna praktyki ze strony uczelni.
Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona