logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Koordynatorzy studenckich praktyk zawodowych:
 
 

Kierunek Chemia II rok I stopień
Kierunek Ochrona środowiska II rok I stopień


dr Joanna Kotyńska; tel. 85-738-8071; e-mail: joannak@uwb.edu.pl

 

Kierunek Chemia I rok II stopień
Kierunek Chemia Kryminalistyczna i Sądowa I rok II stopień


dr Aneta Baj; tel. 85-738-8041; -8045 e-mail: aneta.baj@uwb.edu.pl

 

 

 

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE CHEMII
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

  1. Praktyka zawodowa stanowi nieodłączną część programu II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  2. Student poszukuje instytucji do odbycia praktyki zawodowej np. w miejscu zamieszkania. Po uzyskaniu zgody od wybranej instytucji, student zgłasza koordynatorowi miejsce i termin planowanej praktyki oraz dostarcza dane zakładu. W przypadku trudności ze znalezieniem przez studenta miejsca odbycia praktyki koordynator praktyk zaproponuje ofertę instytucji zlokalizowanych w Białymstoku, w której student może odbyć praktykę (termin: do 15 stycznia 2020).
  3. Koordynator wydaje studentowi skierowanie do odbycia praktyki w wybranym zakładzie. Skierowanie wraz z regulaminem praktyk (dostępnym na stronie Wydziału) student dostarcza do wybranej Instytucji.
  4. Skierowanie, podpisane przez Dyrektora Instytucji, w której odbędzie się praktyka, student dostarcza koordynatorowi (termin: do 13 marca 2020).
  5. Koordynator wydaje studentowi 2 egzemplarze umowy, podpisanej przez Dziekana Wydziału Chemii (termin: do 3 kwietnia 2020).
  6. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Dyrektora Instytucji, w której odbędą się praktyki, student dostarcza koordynatorowi,  drugi egzemplarz pozostaje w Instytucji (termin: do 10 maja 2020).
  7. Na podstawie podpisanej umowy koordynator praktyk wydaje studentowi dziennik praktyk oraz arkusz oceny studenta, wypełniany przez opiekuna praktyki.
  8. Po zakończeniu praktyki student dostarcza koordynatorowi wypełniony dziennik praktyk, ankietę oceny odbytej praktyki zawodowej (dostępnej na stronie Wydziału) oraz arkusz oceny, wypełniony przez opiekuna praktyki (termin zaliczenia praktyk: do 21 września 2020).
  9. Na podstawie arkusza oceny oraz dziennika praktyk koordynator praktyk dokonuje wpisu do systemu USOS.
  10. Dokumentacja praktyk pozostaje u koordynatora praktyk.
PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona