logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Ważne informacje do zapoznania się przed przystąpieniem do składania wniosków:

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku (Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.)

Zarządzenie Rektora nr 73 zmieniające Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

 

Informacje dotyczące wniosków w roku akademickim 2021/2022

W dniu 21 października 2021 r. zostanie uruchomiona możliwość generowania wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o:

- stypendium socjalne,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

- zapomogę oraz

- stypendium Rektora.

 

Wszelkie szczegółowe terminy zawarte są w poniższym harmonogramie:

Harmonogram czynności dot. przyznawania świadczeń na rok akademicki 2021/22

 

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB (z załącznikami w wersji elektronicznej) oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej. Dopiero po złożeniu wersji papierowej wniosek jest weryfikowany w USOS.
Brak złożenia wersji papierowej skutkuje nieprzyznaniem stypendium!
 

 

STYPENDIUM SOCJALNE
 
W przypadku stypendium socjalnego wszystkie dokumenty (w formie skanu lub zdjęcia) należy dołączyć do oświadczenia o dochodach w USOSweb. Niekompletne oświadczenia będą cofane do uzupełnienia.
 
Student zobowiązany jest do złożenia na Wydziale w wersji paierowej: wniosku, oświadczenia o dochodach (oba dokumenty wygenerowane z USOSweb UwB) oraz oświadczenia studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny (w szczególności o dochodach nieopodatkowanych). Wzór oświadczenia.

Ważne! Na oświadczeniu każdego pełnoletniego członka rodziny wymagane są 2 podpisy (studenta i członka rodziny).

 

 Załączniki do wniosku o stypendium socjalne - wykaz.

 

Stawki stypendium socjalne 2020/2021

 

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022przyznaje się na podstawie list rankingowych, które sporządza się według sumy punktów stosownie do poniższego wzoru:

Sp = Śr x 100 + O

gdzie:

Sp – Suma punktów uzyskanych przez studenta ubiegającego się o stypendium,

Śr – Średnia ocen studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium,

O – Suma punktów uzyskanych z tytułu osiągnięć.

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o który mowa w przepisach o sporcie.

Szczegółową punktację osiągnięć uwzględnianych w sporządzaniu list rankingowych studentów wnioskujących o stypendium Rektora przedstawia  Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Student przebywający na urlopie może ubiegać się o stypendium Rektora.

Stawki stypendium Rektora 2020/2021

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wnioski na stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji papierowej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Numer telefonu do Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych 85 745 78 89.

 

Składanie wniosków odbywa się w pokoju 1018 budynku Wydziału Chemii.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, proszę o zakrywanie nosa i ust oraz o dezynfekcję rąk.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona